Konkurs na stanowisko przełożonej pielęgniarek

Drukuj
Utworzono: 17 maj 2017 Opublikowano
Andrzej Piasecki

 

Dyrektor Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi  w porozumieniu z Okręgową Radą Pielęgniarek i Położnych
w Łodzi

 

 ogłasza konkurs na stanowisko

 

   PRZEŁOŻONEJ PIELĘGNIAREK w Szpitalu Chorób Płuc im. Błogosławionego
Ojca Rafała Chylińskiego w Łodzi

 

Kandydaci zgłaszający się na konkurs proszeni są o składanie dokumentów określonych w §12 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. 2012,  poz. 182 ze zm.) tj.:

 

  1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,
  2. dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska, w tym dokument prawa wykonywania zawodu
  3. opisany przebieg pracy zawodowej,
  4. inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe.
  5. kopie   dokumentów,  o których mowa w pkt 4, powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata        
  6. oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska
  7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko objęte konkursem - zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922 t.j. z dnia 2016.06.28).

 

 oraz posiadać kwalifikacje określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151, poz. 896) tj.:

 

 

 

                   Wymagane kwalifikacje

 

Liczba lat pracy
w zawodzie

lub inne dodatkowe kwalifikacje

- tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo i studia podyplomowe lub tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania, lub w innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia

 

 

3

- tytuł magistra w innym zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, i licencjat pielęgniarstwa lub położnictwa lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka lub położna i studia podyplomowe, lub tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania, lub w innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia

 

 

3

- licencjat pielęgniarstwa lub położnictwa i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania

5

- średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka lub położna i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania2) (W okresie przejściowym do dnia 31 grudnia 2020 r.)

6

 

  

Oferty należy składać w terminie  do dnia 31 maja 2017r.  w zamkniętych kopertach,  pod adresem:

 

 

Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi 

 

91-520 Łódź, ul. Okólna 181 – Kancelaria Zespołu,  Pawilon C, II piętro, pokój 42

 

 

z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Przełożonej Pielęgniarek w Szpitalu Chorób Płuc im. Błogosławionego Ojca Rafała Chylińskiego w Łodzi” oraz podaniem imienia, nazwiska oraz adresu
do korespondencji i telefonu kontaktowego.

 

 

W przypadku przesłania,  na w/w adres ,  dokumentów na konkurs drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego.

 

Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur – najpóźniej w terminie 60 dni od dnia zakończenia składania ofert. 

 

Miejsce rozpatrzenia kandydatur – Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi ul. Okólna 181 -  Pawilon C,  II piętro, Sala konferencyjna.

 

O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie, na 14 dni przed terminem postępowania konkursowego.

 

Materiały i informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego  są dostępne na stronie internetowej: www.centrumpluc.com.pl, w zakładce ogłoszenia.

 

 

 

Wszelkich informacji na temat konkursu udziela  Elżbieta Polakowska  nr tel.  42 61 77 391