O nas

Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi prowadzi działalność statutową i gospodarczą od 1 stycznia 2004 r. w wyniku połączenia jednostek:

  • Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc w Łodzi,
  • Specjalistycznego Szpitala Gruźlicy, Chorób Płuc i Rehabilitacji w Tuszynie,

W skład WZZOZ Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi oprócz wyżej wymienionych placówek wchodzą cztery przychodnie:

  • Przychodnia Chorób Płuc i Alergii Układu Oddechowego dla Dzieci usytuowana w Łodzi przy ul. Okólnej 181,
  • Przychodnia Chorób Płuc i Alergii Układu Oddechowego dla Dorosłych usytuowana w Łodzi przy ul. Okólnej 181,
  • Przychodnia Chorób Płuc i Alergii Układu Oddechowego Łódź – Widzew usytuowana w Łodzi przy ul. Szpitalnej 6,
  • Przychodnia Chorób Płuc i Alergii Układu Oddechowego w Zgierzu usytuowana przy ul. Długiej 56.

Jednostka jest samodzielnym zakładem opieki zdrowotnej i działa na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2011 r. Nr 112, poz.654 z późn. zm.) oraz Statutu WZZOZ Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi.

Jej organem założycielskim jest Samorząd Województwa Łódzkiego. Siedziba Dyrekcji Zespołu zlokalizowana jest w Łodzi przy ul. Okólnej 181.

Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi został wpisany do:

  • Rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Łódzkiego pod numerem 000000005485;
  • Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział KRS pod numerem 0000192656.